Author: ชีวิน เผื่อนผ่อง

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564