Author: ชีวิน เผื่อนผ่อง

Loom การสร้างสื่อการสอนแบบ Video และ Bitly การสร้าง URL Shortcut ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน: นายณัฐ ทุมมานนท์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Loom การสร้างสื่อการสอนแบบ Video และ Bitly การสร้าง URL Shortcut ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน: นายณัฐ ทุมมานนท์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

LiveBoard การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ ครั้งที่ 2

วิทยากร/ผู้เขียน: นายทายาท ปัทมทัตต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

LiveBoard การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ ครั้งที่ 1

วิทยากร/ผู้เขียน: นายทายาท ปัทมทัตต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ