Category: Frontpage

คลินิกปรึกษางานวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย
ศ.(กิตติคุณ)ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

วันให้คำปรึกษา ทุกวันอังคาร เวลา 9.30 -16.00 น.
สถานที่ ห้องรับรอง อาคาร 9 ชั้น 15 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท